علوم فصل 3 اتم

حجم فایل : 921.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 23
بنام خدا علوم فصل 3

اتم

تا حدود ١٥٠ سال پيش دانشمندان، تصور مي كنند كه اتم كوچكترين ذره ي سازنده عنصر است، ولي با پيشرفت علم نشان دادند كه اتم از ذرات كوچك تري تشكيل شده است.
ذرات اتم: نكات مربوط به ذرات اتمي
١- جرم الكترون بسيار كمتر از جرم پروتون و نوترون است.
٢- نوترون كمي از پروتون سنگين تر است.
٣- نسبت جرم الكترون به پروتون (      ) 
٤- نسبت جرم الكترون به نوترون (     ) 
با توجه به موارد فوق : جرم نوترون و پروتون تقريبا برابر است و مي توان از جرم الكترون در اتم صرفنظر كرد.
n> p> e 5- تعداد الكترون با پروتون مساوي است.
٦- تعداد نوترون با پروتون مساوي و يا از آن بيشتر است ، ( تعداد نوترون از پروتون كمتر نيست)
٧- عدد اتمي: تعداد پروتون هاي درون هسته اتم كه با نماد ( Z) نشان داده مي شود.
٨- عدد جرمي : مجموع تعداد پروتون و نوترون هاي يك اتم كه با نماد (A)  نشان داده مي شود.
مثلا: وقتي مي گوييم عدد اتمي آلومينيوم ١٣ و عدد جرمي آن ٢٧ است به صورت.      نشان داده مي شود و به اين معني است كه:
١٣ پروتون ، ١٣ الكترون ، ١٤ نوترون دارد. عنصر:
ماده اي كه همه اتم هاي آن يكسان هستند.نوع يك اتم از روي تعداد پروتون هاي آن مشخص مي شود.
نماد شيميايي : هر عنصر را مي توان با نشانه مخصوص خود كه حروف انگليسي هستند نمايش داد. نظريه هاي مختلف اتمي:
دموكريت: ماده از ذرات كوچك و تجزيه ناپذيري به نام اتم تشكيل شده اندو چون رفتار اتم ها متفاوت است ، شكل آنها نيز متفاوت است مثلا ممكن است ، مربع، مثلث و يا دايره و… باشند.
دالتون: اتم ها ذراتي كروي شكل و توپر مانند ساچمه مي باشند.
مدل تامسون ( كيك كشمشي ) : الكترونها با بار منفي مانند دانه هاي كشمش در بستري از بار مثبت پراكنده شده اند.
      مدل رادرفورد( هسته دار) : ١- بيشتر حجم اتم فضاي خالي است. ٢- اتم هسته دارد .  
3- پروتون ها در هسته اتم قرار دارند.
4- حجم هسته نسبت به حجم اتم بسيار كم است.
5- بيشتر جرم و سنگيني اتم مربوط به هسته آن است.
6- هسته اتم توسط الكترونها محاصره شده اند. 
مدل بور( منظومه شمسي) : در مدل اتمي بور الكترونها در مسيرهاي  دايره اي به نام مدار دور هسته مي چرخند. هريك از اين مدارها داراي انرژي خاصي است و تعداد معيني الكترون گنجايش دارد.
تعداد الكترونها در هر مدار:
١- مدار اول: ٢ الكترون 
٢- مدار دوم: ٨ الكترون 
٣- مدارسوم : ١٨ الكترون 
نكته : تعداد الكترونهاي هرلايه عبارتند از : ساختار بور :
ايزوتوپ: اتم هايي كه عدد اتمي يكسان و عدد جرمي متفاوتي دارند.
در ايزوتوپ ها تعداد پروتون ها يكسان است و تعداد نوترون ها متفاوت مي باشد .
نكته : چون نوع عنصر با تعداد پروتون هاي آن تعيين مي شود . پس نام همه ي ايزوتوپ ...

خرید آنلاین